Disclaimer

Eigenaar
Aksint.nl verleent u hierbij toegang tot deze website en nodigt u uit het aangebodene af te nemen. Aksint.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud van deze website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededelingen te doen.

Toepassingsbereik
Deze disclaimer is van toepassing op Aksint.nl. Verwijzingen naar websites die niet door Aksint.nl worden onderhouden zijn louter ter informatie en gemak voor de bezoeker opgenomen. Aksint.nl staat niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele aanbiedingen die daarop worden gedaan. Door gebruik te maken van de website(s) van Aksint.nl gaat u akkoord met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Hoewel Aksint.nl maximale zorg besteed aan de op de website getoonde informatie kan niet voor de juistheid en volledigheid daarvan worden ingestaan.
Aksint.nl aanvaardt hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid.

Aksint.nl spant zich in de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Auteursrechten
De informatie, afbeeldingen, lay-out, documenten, audio, video, tekst en software op deze website zijn intellectueel eigendom van Aksint.nl.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Aksint.nl,behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders is aangegeven.

Overig
De voorwaarden in deze disclaimer kunnen onaangekondigd worden aangepast. Wijzigingen
zijn van kracht zodra deze op deze pagina zijn gepubliceerd.